Voorwaarden

 

GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop. Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden bindend.

II. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Gegevens in drukwerken verstrekt zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden de opdrachtnemer en/of verkoper niet.

III. OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten tot koop of verkoop en dezelver aanvullingen komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging dan wel het uitvoering geven aan de verkregen opdracht/order door de opdrachtnemer en/of verkoper. Indien overeenkomsten en aanvullingen daarvan schrifteiijk door opdrachtnemer en/of verkoper zijn bevestigd, is opdrachtnemer en/of verkoper aan deze gebonden voorzover en op de wijze zoals door hem bevestigd.

IV. PRIJZEN

Prijzen gelden steeds netto af fabriek, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, zonder enige korting, ook niet voor contante betaling, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Zij gelden uitsluitend voor lopende contracten en bestellingen.

V. MATEN, GEWICHTEN EN HOEVEELHEDEN

Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten, voorkomende in drukwerken of lichtdrukken van opdrachtnemer en/of verkoper zijn voor hem niet bindend. Afwijkingen van het overeengekomen of theoretisch gewicht tot 10% naar boven of naar beneden geven geen recht op prijswijzigingen of andere aanspraken.

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Totdat alle vorderingen die opdrachtnemer en/of verkoper heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever en/of koper, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgeveren/of koper en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer en/of verkoper. Opdrachtgever en/of koper is niet bevoegd deze goederen aan derden in onder pand te geven of in eigendom over te dragen, aangezien hij zich, dusdoende aan verduistering zou schuldig maken. In geval de opdrachtgever en/of koper enige verplichting uit een overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of verkochte goederen jegens de opdrachtnemer en/of verkoper niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen. In geval de opdrachtnemer en/of verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer en/of verkoper tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest. De opdrachtgever en/of koper is verplicht opdrachtnemer en/of verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. Mocht te eniger tijd blijken dat opdrachtgever en/of koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd groot 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom of de aangenomen som.

VII. LEVERING EN VERZENDING

De opgegeven levertijd heeft betrekking op de datum van verzending, respectievelijk van ter verzending gereed liggen der te leveren goederen. Vanaf dat moment draagt opdrachtgever en/of koper het risico. Alle goederen, zowel franco als niet franco, reizen voor rekening en risico van opdrachtgever en/of koper.

VIII. LEVERTIJD

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer na opdrachtbevestiging alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, tekeningen, modellen, monsters enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer en/of verkoper. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.

IX. OVERMACHT

Zolang er voor opdrachtnemer en/of verkoper een overmachtssituatie bestaat,heeft hij het recht uitvoering van de door hem aanvaarde opdracht(en) geheel of ten dele op te schorten of de order geheel of ten dele te annuleren. Een en ander te zijner keuze. Opdrachtnemer en/of verkoper zal o.a. op overmacht beroep kunnen doen, wanneer hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, respectievelijk, wanneer nakoming der aangegane verplichtingen naar zijn oordeel voor hem te bezwaarlijk zou worden. Als overmacht wordt o.m. beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehelen of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zo hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daar aan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, enz., gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan opdrachtgever en/of koper, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij de opdrachtnemer en/of verkoper is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschap van de opdrachtnemer en/of verkoper vallen.

X. GARANTIE EN RECLAME

De deugdelijkheid van de geleverde producten wordt gegarandeerd. Eventuele gebreken geven uitsluitend recht op franco en gratis vervanging der niet deugdelijk gebleken stukken, indien tijdig wordt gereclameerd. Indien aan opdrachtnemer en/of verkoper opgedragen product na aflevering poreus blijkt te zijn, kan hij op geen enkele wijze door opdrachtgever en/of koper aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen hiervan. Bij de eerste constatering van poreusiteit en/of gietfouten dient de bewerking stopgezet te worden en dient de opdrachtgever de opdrachtnemer en/of verkoper hiervan direct op de hoogte te brengen. Wel is opdrachtnemer en/of verkoper bereid het bedoelde poreus product gratis en franco te remplaceren, nadat opdrachtgever en/of koper het onbruikbare product alsmede het afkornende draaisel aan hem zal hebben geretourneerd. Reclames, betreffende gewichten, aantallen, maatafwijkingen of rekeningen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer aangetekend schriftelijk ingediend, binnen 8 dagen na aankomst der goederen of rekeningen, en nadien niet meer. Reclames betreffende kwaliteit moeten onmiddelijk na het constateren der gebreken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst der goederen, aangetekend schriftelijk zijn ingediend. Zij kunnen nadien niet meer worden ontvangen. Reclames schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever en/of koper niet op. Schade door afkeuring erkent opdrachtnemer en/of verkoper alleen, indien dit in zijn aanbieding of orderbevestiging is vermeld; tenzij met opdrachtgever en/of verkoper uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, zodra deze de fabriek hebben verlaten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer en/of verkoper strekt zich in geen geval verder uit dan tot nakoming van bovengenoemde garantieverplichtingen. Opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige andere door opdrachtgever en/of koper geleden schade.

XI. BETALINGSCONDITIES

a. Betaling geschiedt netto, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij aflevering in gedeelten wordt elke aflevering afzonderlijk gefactureerd.

b. De opdrachtnemer en/of verkoper is altijd gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering of nakoming van de opdracht voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en/of koper te verlangen.

c. De opdrachtnemer en/of verkoper is voorts gerechtigd buiten de koopsom en de rente van de opdrachtgever en/of koper te vorderen alle incassokosten,die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever en/of koper verschuldigd in ieder geval, waarin opdrachtnemer en/of verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van 75,-. Uit het enkele feit, dat opdrachtnemer en/of verkoper zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

XII. ONTBINDING

a. De opdrachtgever en/of koper doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel1302 BW. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering conform het bepaalde onder letter b. wordt overeengekomen.

b. Annulering door de opdrachtgever en/of koper is slechts mogelijk indien opdrachtnemer en/of verkoper daarin toestemt. Wanneer opdrachtnemer en/of verkoper toestemt in annulering is opdrachtgever en/of koper aan opdrachtnemer en/of verkoper een vergoeding van 15% van de aanneemsom/koopsom verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen. In geval van annulering kan opdrachtgever en/of koper geen aanspraak maken op hetgeen reeds door opdrachtnemer en/of verkoper is gepresteerd.

XIII. GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer en/of verkoper, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is.

Op alle onderdeze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands recht toepasselijk.

 

Wij leveren volgens de in deze brochure opgenomen EN en Din normen of overeenkomstig normen zoals o.a.: NFA, ASTM en BS. Alle in deze brochure opgenomen gegevens, maten en gewichten zijn theoretisch er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.